همه نوشته‌ها در 'شایعه و شبه علم' اشتراک

تصویر شبه علم

شبه علم

تاربام: امروزه قدرت علم بر کسی پوشیده نیست و تقریبا کسی نمیتواند بگوید که به علم اعتقادی ندارد؛ اما …