همه نوشته‌های برچسب 'ادوین هابل'

تصویر

انفجار بزرگ – بیگ بنگ

تاربام: پیدایش جهان و کائنات یکی از اساسی ترین پرسش هایی است که انسان از دیرباز تا کنون همراه …