همه نوشته‌های برچسب 'تفاوت تاریخ و علم'

تصویر

تفاوت تاریخ و علوم تجربی

تاربام: تاریخ عبارت است از آنچه که در یک مرحله از زمان رخ می دهد. برای نوشتن تاریخ، یک …