همه نوشته‌های برچسب 'خوشه های ستاره ای'

تصویر

یک خوشه ستاره ای جوان

تاربام: این تصویر که توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است، یکی از بزرگترین خوشه های کروی ستارگان که …